Flexistreet

Regulamin sklepu internetowego FlexiStreet.com

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.FlexiStreet.com prowadzony jest przez:

TLAGA HOLDING SP. Z O. O.

UL. BAŁTYCKA 14A

05-120 LEGIONOWO

NIP: 536-189-11-12

REGON: 142490445

1.2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego (za wyjątkiem § 10 regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3. Definicje:

1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3.2. FORMULARZ REJESTRACYJNY – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta.

1.3.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia.

1.3.4. KLIENT – usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze sprzedawcą.

1.3.5. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3.6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane usługobiorcy, w tym informacje o złożonych zamówieniach.

1.3.7. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna mogąca być świadczona przez usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego m.in. informacje o nowościach i produktach w sklepie internetowym.

1.3.8. PRODUKT – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

1.3.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

1.3.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.FlexiStreet.com

1.3.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – TLAGA HOLDING SP. Z O. O. UL. BAŁTYCKA 14A 05-120 LEGIONOWO, NIP: 536-189-11-12 1.3.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

1.3.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem serwisu internetowego.

1.3.14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usługi elektronicznej.

1.3.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.

1.3.16. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego.

1.3.17 KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego.

§2. Rodzaje i zakres usług elektronicznych

2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne:

2.1.1. Prowadzenie konta w sklepie internetowym.

2.1.2. Umożliwienie złożenia zamówienia w sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia.

§3. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

3.1. Odpłatność:

3.1.1. Świadczenie usług elektronicznych przez usługodawcę jest nieodpłatne.

3.2. Okres, na jaki umowa zostaje zawarta:

3.2.1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.2.2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia w sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zrealizowania zamówienia.

3.2.3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej – newsletter – może być zawarta na czas nieoznaczony.

3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:

3.3.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne (mobilne) z dostępem do internetu.

3.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

3.3.3. Przeglądarki internetowe dla komputerów, telewizorów i urządzeń mobilnych – z zainstalowaną możliwie najnowszą wersją dedykowanego oprogramowania, przewidzianą dla danego systemu operacyjnego, uzupełnioną o wydane przez producenta wymagane uaktualnienia.

3.3.4. Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi cookies oraz Javascript.

3.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

3.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.7. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego związaną z infrastrukturą techniczną klienta. Rozumie się przez to również m.in. powolne działanie usługi w przypadku przestarzałych urządzeń z niewpieranymi już przez producentów systemami operacyjnymi, ograniczenia związane z łączem internetowym o małej przepustowości danych bądź słabym sygnale, niezapewnieniu odpowiedniej ilości pamięci w urządzeniu mobilnym itd.

3.8. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach sklepu internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże usługodawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy sklepu internetowego.

3.9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez klienta.

3.10. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi będącemu konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami §9 Regulaminu.

§4. Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

4.2. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Cena produktu nie zawiera kosztów dostawy i płatności za dodatkowe usługi (np. okazjonalne wykonanie na życzenie klienta pakowania produktu), które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.

4.3. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez klienta zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.  Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

4.4. Zawarcie umowy sprzedaży za pomocą formularza zamówień.

4.4.1. Celem zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez klienta zamówienia.

4.4.2. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie klienta jego zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, które zawierają:

4.4.2.1. Oświadczenie sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia

4.4.2.2. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia (np. numer zamówienia, szczegóły produktu).

4.4.2.3. Oświadczenie sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty) lub odmowie.

4.4.3. Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia klientowi produktu, dopóki nie zaakceptuje zamówienia  w sposób opisany w pkt. 4.4.2. Oznacza to, że dopóki sprzedawca wyraźnie nie potwierdzi drogą elektroniczną, że przyjął zamówienie klienta, umowa sprzedaży z klientem nie zostaje zawarta.

4.4.4. Sprzedawca może też, według swojego uznania, odmówić przyjęcia zamówienia z jakiegokolwiek powodu, w tym niedostępności towaru, lub zaoferować klientowi produkt alternatywny (w takim przypadku sprzedawca wymaga, aby klient najpierw złożył ponownie zamówienie).

4.5. Z chwilą przesłania do klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.4.2. powyżej, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy klientem a sprzedawcą. Potwierdzenie zamówienia jest uznawane za skuteczne po wysłaniu go przez sprzedawcę i przekazaniu go do systemu e-mailowego klienta w sposób umożliwiający klientowi jego odczytanie. Sprzedawca może wysłać do klienta rachunek w dowolnym momencie po zaakceptowaniu zamówienia, jednakże nie zwalnia to klienta z obowiązku wcześniejszego uiszczenia opłaty. Do czasu zaakceptowania przez sprzedawcę zamówienia sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy jego realizacji, klient zaś ma prawo je anulować. W przypadku anulowania zamówienia przez sprzedawcę lub przez klienta przed jego akceptacją, sprzedawca niezwłocznie zwróci wszelkie dokonane płatności związane z zamówieniem produktu dokonane przez klienta bądź firmę obsługującą kartę kredytową/płatniczą klienta.

4.6. Jeśli po wysłaniu przez sprzedawcę potwierdzenia zamówienia i przekazaniu go do systemu e-mailowego klienta, klient stwierdzi, że popełnił błąd w zamówieniu, to powinien skontaktować się ze sprzedawcą niezwłocznie pod adresem kontakt@FlexiStreet.com podając w tytule wiadomości e-mail numer zamówienia. Sprzedawca nie może jednak zagwarantować, że będzie w stanie zmienić zamówienie zgodnie z instrukcjami klienta.

4.7. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek; mail z możliwością pobrania faktury w formie cyfrowej będzie też wysyłany do klienta niezwłocznie po złożeniu przez niego zamówienia.

§5. Sposoby płatności

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

5.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

5.1.2. Płatności elektroniczne oraz rozliczenia transakcji kartą płatniczą, kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

5.4. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem, przy odbiorze przesyłki klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

§6. Koszt, termin i formy dostawy

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy produktu:

6.1.1. Paczka kurierska; paczka kurierska pobraniowa.

6.2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania zamówienia. Są one uzależnione od wybranej przez klienta formy dostawy oraz płatności. Koszty i formy dostawy wskazane są również na stronie sklepu internetowego www.FlexiStreet.com.

6.3. Termin wysyłki produktu do klienta wynosi zwykle 24 godziny (dotyczy dni roboczych), chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W wyjątkowych przypadkach termin wysyłki może ulec przedłużeniu do 3 dni roboczych (w takiej sytuacji klient zostanie poinformowany mailem o zwłoce). Termin wskazany w zdaniach poprzednich to termin realizacji zamówienia przez sklep internetowy, który nie uwzględnia czasu realizacji dostawy produktu przez przewoźnika. Termin realizacji zamówienia przez sklep należy liczyć w następujący sposób:

6.3.1. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą/kredytową – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedawcy. Zamówienie złożone z płatnością przelewem winno być opłacone w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Po przekroczeniu tego terminu Sprzedający ma prawo anulować zamówienia.

6.3.2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

6.4. Opisane w niniejszym paragrafie koszty, termin i formy dostawy dotyczą zamówień z adresem dostawy na terenie Polski. W przypadku, kiedy klient wskazuje adres dostawy poza Polską, prosimy o kontakt z właścicielem sklepu za pomocą poczty elektronicznej kontakt@FlexiStreet.com w celu indywidualnego ustalenia kosztu, terminu i formy dostawy towaru.

§7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

7.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej:

7.1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie konta w sklepie internetowym).

7.1.2. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym,  gdy usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny.

7.2. Usługodawca i usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§8. Tryb postępowania reklamacyjnego

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży:

8.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec klienta będącego konsumentem, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży, są określone w Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz w Kodeksie cywilnym.

8.1.2. Zawiadomienia o wadach fizycznych lub prawnych produktu oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania powinno nastąpić poprzez prawidłowe wypełnienie formularza reklamacji/zwrotu/wymiany towaru i wysłania go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@FlexiStreet.com

8.1.3. Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego produktu wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacji/zwrotu/wymiany towaru na adres: JMG Małgorzata Matuszewska, ul. Gwiaździsta 15, 05-123 Chotomów, w celu ustalenia przez usługodawcę, czy produkt posiada wadę fizyczną lub prawną.

8.1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wadliwego produktu wraz z reklamacją klienta. Odpowiedź w sprawie reklamacji będzie wysyłana na podany przez klienta adres e-mail.

8.1.5. W przypadku produktów objętych również gwarancją sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz Kodeksu cywilnego.

8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego:

8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@FlexiStreet.com

8.2.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji w szczególności informacji obowiązkowych: rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych klienta – są to informację niezbędne do rozpoznania reklamacji przez usługodawcę.

8.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez usługodawcę następuje niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

8.2.4. Odpowiedź usługodawcy w sprawie reklamacji będzie wysyłana na adres e-mail usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez usługobiorcę sposób.

§9. Prawo odstąpienia od umowy

9.1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w sklepie internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 9.5 poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z następującym dokumentem: Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :

– od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

– od daty otrzymania przez konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia, jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

9.2.  Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

a) o świadczenie usług, jeżeli usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9.3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 9.2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 9.1 powyżej (konsument może skorzystać z dołączonego do przesyłki formularza lub ze wzoru oświadczenia znajdującego się pod linkiem Wzór formularza odstąpienia od umowy).

9.4. W takim przypadku konsument zobowiązany jest do zwrotu usługodawcy produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny mając na względzie charakter produktu, a także jego cechy i funkcjonowanie. Usługodawca zwróci konsumentowi uiszczoną przez konsumenta należność zgodnie z postanowieniami §11 Regulaminu.

9.5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży ponosi konsument. Jednocześnie konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cechy lub funkcjonowania.

9.6. Konsument, który odstąpił od umowy sprzedaży, ma obowiązek zwrócić produkt usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży. Usługodawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

10.1. Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

10.2. W wypadku klientów nie będących jednocześnie konsumentami sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, niezależnie od wybranego przez klienta sposobu płatności w formularzu zamówienia oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

10.3. Produkty będące przedmiotem umowy sprzedaży zawartej z klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością sprzedawcy do momentu uiszczenia kosztów zakupu i dostawy z tytułu umowy sprzedaży.

10.4. Z chwilą wydania przez sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.5. W razie przesłania produktu do klienta za pośrednictwem przewoźnika klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

10.6. Odpowiedzialność usługodawcy/sprzedawcy w stosunku do usługobiorcy/klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży. Usługodawca/sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do usługobiorcy/klienta nie będącego jednocześnie konsumentem  tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do usługobiorcy/klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

§11. Zwrot należności klientom

11.1. Usługodawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych w przypadku:

a) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej;

b) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

11.2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.

11.3. Usługodawca dokona zwrotu pieniędzy na:

– rachunek bankowy klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą/kredytową klienta) ? jeśli zamówienie było opłacone:

– z góry za pomocą przelewu

– przy odbiorze u kuriera/firmy kurierskiej

§12 Ochrona danych osobowych

12.1. Zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych są opisane w Polityce prywatności.

§13. Postanowienia końcowe

13.1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

13.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)

13.3. Spory powstałe pomiędzy usługodawcą/sprzedawcą a usługobiorcą/klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy usługodawcą/sprzedawcą a usługobiorcą/klientem nie będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę usługodawcy/sprzedawcy.

13.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie sklepu internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.